Strona główna / Reklama / Zapraszamy do konkursu

Zapraszamy do konkursu

Od poniedziałku do piątku o godz. 9:30 DJ Dual zaprasza do wspólnej zabawy w konkursach!

Jeśli chcesz zostać sponsorem nagrody w konkursie, skontaktuj się z działem reklamy:

tel. 61 672 12 12
e-mail: reklama@radio-wrzesnia.pl

 

Regulamin Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7 FM

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursów jest Radio Września 93.7 FM z siedzibą we Wrześni, przy ul. Kaliskiej 34.

2. Konkursy ogłaszane są na antenie Radia Września 93.7 FM.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za realizację i treść organizowanych Konkursów.

4. Regulamin Konkursów jest dostępny na stronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

    1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c)jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę na uczestnictwo w konkursie od uprawnionego opiekuna.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Radia Września ani członek jego najbliższej rodziny.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane drogą SMS-ową pod wskazany przez Prowadzącego Konkurs nr: 7142 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub inną drogą wskazaną przez Prowadzącego.

2. O rodzaju nagrody przyznawanej w Konkursie i jej sponsorze informuje każdorazowo Prowadzący Konkurs.

3. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w związku z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu przez Organizatora. Wyraża również zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na liście zwycięzców.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w Konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do Organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

6. Wzięcie udział w konkursie jest równoznaczne z:

  • akceptacją regulaminu konkursu,

  • zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

  • potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie niezbędne określone w regulaminie warunki do wzięcia udziału w konkursie.

§4 Wyłonienie zwycięzców

1. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która poprawnie wykonała zadanie konkursowe zadane przez Prowadzącego Konkurs i zostaje wskazana przez Prowadzącego Konkurs.

2. Decyzja Jury jest ostateczna.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie przez Prowadzącego telefonicznie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skuteczność nawiązanego połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą.

5. Odbioru nagrody dokonuje Zwycięzca Konkursu lub osoba przez niego upoważniona osobiście w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia Konkursu na antenie Radia Września, jednak nie wcześniej niż następnego dnia po dniu przeprowadzenia Konkursu.

6. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranej nagrody w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu, jeżeli jednorazowa wartość tej wygranej nie przekracza kwoty 760 zł brutto.

7. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, w przypadku gdy wartość wygranej nagrody w konkursie przekracza kwotę 760 zł brutto, Zwycięzca zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę rzeczową ani prawo żądania wymiany nagrody na inną.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dotyczy Konkursów organizowanych na antenie Radia Września 93.7 FM, chyba że do konkretnego Konkursu zostanie opublikowany dedykowany, szczegółowy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, które obowiązywać będą z dniem zamieszczenia zaktualizowanego regulaminu na astronie Radia Września: www.radio-wrzesnia.pl oraz w siedzibie Radia Września przy ul. Kaliskiej 34 we Wrześni.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach spornych. Decyzje Organizatora są ostateczne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).